NOVEEN OM ROEPINGEN tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven EN VOOR DE HEILIGVERKLARING VAN DE ZALIGE EDWARD POPPE 15 april – 10 juni 2023

In dit Theresiajaar slaan de Karmelietessengemeenschap van Moerzeke en het heiligdom van de Zalige Edward Poppe de handen in elkaar om 9 zaterdagen voorafgaand aan het feest van de zalige Edward Poppe (10 juni) te bidden voor bovengenoemde intenties. De voorgestelde teksten en gebeden kunnen jullie misschien daarbij helpen. Op elk van deze zaterdagen wordt in de karmel de H. Mis om 11 uur opgedragen voor dezelfde intenties.

Deze noveen downloaden als pdf

Inleiding:

Theresia van Lisieux (Thérèse Martin) werd precies 150 jaar geleden in 1873 geboren te Alençon in Frankrijk.Dat is de directe aanleiding voor het Theresiajaar. Thérèse verloor haar moeder (Zélie Guérin) toen ze slechts 4 jaar oud was. Dit gaf haar een zodanige emotionele schok waardoor ze een neurotisch, overgevoelig, angstig en wereldvreemd kind werd. Op 14-jarige leeftijd, in 1886, meer bepaald met Kerstmis van dat jaar overwint ze door de genade van God deze ziekelijke toestand. Op slag is ze een welbewuste, sterke jonge vrouw geworden die haar leven aan God wil geven. Ze wil karmelietes worden, en op 15-jarige leeftijd, tegen alle regels en gebruiken in, enkel door haar sterke wil, treedt ze inderdaad binnen in de Karmel van Lisieux. Daar ontwikkelt ze een heel eigen spiritualiteit die men ‘de kleine weg’ zal noemen. Het is een weg van liefdevol vertrouwen in de barmhartige God, door in de kleinste dingen van de dag liefde te leggen. Zij sterft jong op 24-jarige leeftijd aan TBC.

Edward Poppe, priester van het bisdom Gent, ontdekt bij Theresia van Lisieux een weg die hij eigenlijk al aan het gaan was in zijn geestelijk leven. Zijn ogen gaan open wanneer hij bij Theresia leest waar ze mee bezig is en bij haar ontdekt dat dit de weg is die hij verder wil uitdiepen. Theresia van Lisieux ontplooit voor hem een schema van geestelijk leven dat hem los maakt van de ‘strenge’ God en hem bij een barmhartige liefdevolle God brengt. Theresia zal hem zo mateloos inspireren dat hij na zijn bezoek aan haar graf (1920) schrijft: ‘Op het graf van de kleine Theresia heb ik de grootste genade van mijn leven ontvangen’. Ook Edward Poppe zal jong, nauwelijks 33 jaar oud, sterven in 1924 en maakt de heiligverklaring van zijn geliefde kleine Theresia in 1925 niet meer mee.

EERSTE ZATERDAG: 15 april 2023

Theresia:

‘Het gelaat is de spiegel van de ziel; ge moet altijd kalm en rustig blijven, zoals een klein kind dat altijd tevreden is.
Wanneer ge alleen zijt, doe dan ook zo, want ge zijt altijd een schouwspel voor de engelen’.

Gebed:

Uw Zoon, Vader, is het Licht van de wereld,
en de wereld kan niet zonder Hem.
Het is de bijzondere roeping van ieder van ons
om van Hem te getuigen.

Daarnaast hebben wij ook hén nodig
die door U worden gekozen
om met heel hun leven in dienst te staan
van uw boodschap en van de Kerk:
priesters, diakens en religieuzen;
zij zijn uw stem en uw handen in deze wereld.
Schenk uw Kerk vele roepingen opdat de wereld geraakt wordt
en U erkent als Heer van alles, van allen.

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader…

TWEEDE ZATERDAG: 22 april 2023

Theresia:

‘Hoe legt ge het toch aan, om zo de deugden te beoefenen, om altijd vrolijk en kalm te zijn en uw gelijkmoedigheid niet te verliezen?‘
Zo ben ik niet altijd geweest’ antwoordde ze. ‘Maar sinds ik mezelf niet meer zoek, leid ik het gelukkigste leven dat men denken kan’.

Gebed:

Doe ons geloven in uw Woord Heer.
Help ons vol overtuiging naar U op te kijken,
want uit onszelf zijn we slechts tot weinig in staat.
Schenk ons de genade die wij nodig hebbenom christelijk te leven.
Schenk ons ook de mensen die deze genade voor ons bemiddelen:
priesters, diakens en religieuzen die ons helpen door hun gebed,
hun offer en door het vieren van de sacramenten.
Wie zal ons helpen om U, God, alleen te aanbidden,
als zij ons niet nabij zijn op onze levensweg?

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader…

DERDE ZATERDAG: 29 april 2023

Theresia:

‘Er is maar één middel om Onze Lieve Heer te dwingen ons helemaal niet te oordelen, en dat is, met lege handen voor Hem staan.’

Gebed:

Wij bidden U Heer, geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die zoals priester Poppe, in U alleen hun geluk vinden
en een hart hebben voor wie U nog niet kennen.
Beziel onze geloofsgemeenschappen met het verlangen
te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen om hun leven in dienst te stellen
van uw Evangelie als religieus, als diaken of priester.

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader …

VIERDE ZATERDAG: 6 mei 2023

Theresia:

‘Ik ben ook dikwijls verstrooid’ zei ze me, ‘maar zodra ik het merk, bid ik voor de persoon met wie mijn geest bezig is, en zo hebben ze nog voordeel aan mijn verstrooidheden.’

Gebed:

Heer, in vele diverse vormen bent U aan het werk om mensen
te inspireren tot het ontdekken van de roeping van hun doopsel.
U roept ook mensen om U en de mensen
op een bijzondere manier te dienen,
monniken en monialen, religieuzen, diakens en priesters.
Geef dat uw zachte stem doordringt in het hart
van vele jonge mensen zodat ze uw heilzame gloed
op het spoor komen en arbeiders worden
in de wijngaard van de Heer.

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader…

VIJFDE ZATERDAG: 13 mei 2023

Theresia:

‘Neen niet de dood zal me komen halen, maar O.-L.- Heer. De dood is helemaal geen spookbeeld, het gruwelijke spook dat men op prentjes afbeeldt.
Er staat in de catechismus, dat de dood een scheiding is van lichaam en ziel, dat is alles. Welnu, ik ben niet bang voor de scheiding die me voor altijd met Onze Lieve Heer zal verenigen.’

Gebed:

Bij ons doopsel is alles begonnen,
door de kracht van de H. Geest
werd ons Goddelijk Leven geschonken.
Ons leven werd daardoor radicaal veranderd.
Onze finaliteit was niet langer het ‘niets’,
maar God en zijn liefde die ons voorbij de dood zal helpen.
Uit dat Volk van God hebt U, Heer, mensen apart gezet,
om het te dienen, het voor te gaan en om langs de sacramenten
uw genade te schenken.
Geen mens is dit waardig,
hij moet daarvoor door U geroepen zijn.
Geef dan Heer, dat ook vandaag in onze complexe wereld,
vele jongeren uw stem horen en ze beantwoorden
met een overtuigend: ‘Ja, hier ben ik’.

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader …

ZESDE ZATERDAG: 20 mei 2023

Theresia:

‘Men moet er altijd op bedacht zijn dat men kan vallen.
Ge houdt u met de toekomst bezig, alsof gij het zijt
die haar moet regelen; en dan begrijp ik uw bezorgdheid;
gij houdt u voortdurend bezig met tot uzelf te zeggen:
‘Mijn God, wat zal er uit mijn handen komen?’
Zo zoekt iedereen de toekomst te gissen, dat is de gewone manier,
en zij die haar niet gissen dat zijn de armen van geest’.

Gebed:

Heer, vele jongeren weten niet welke richting uit te gaan.
Ze zijn onbeslist, ongedurig en vaak onvoldaan.
Die onrust verwoest vele jonge levens.
Ze kunnen zich aan niets of niemand hechten
omdat ze niet zeker zijn.
Voor velen is er immers geen waarheid en is alles relatief,
dat maakt dat ze geen basis hebben in hun leven.
Daarom is het zo belangrijk dat ze U, Heer, leren kennen:
U, de Weg, de Waarheid en het Leven.
U bent het stevige fundament in ons leven
en wil dat ook zijn voor onze jongeren.
Maak hen, Heer, open voor uw Waarheid,
opdat zij ten volle leven.
Dan zullen ze ook klaar zijn om uw roepstem te horen
die hen roept om hun leven zijn volle zin te geven
door het te geven als gehuwde, als diaken, religieus of priester.

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader…

ZEVENDE ZATERDAG: 27 mei 2023

Theresia:

Ik beklaagde me erover dat het scheen of God me in de steek liet.
Theresia antwoordde levendig:‘O, zeg dat toch niet! Zie eens,
wanneer ik niets van de gebeurtenissen begrijp,
glimlach ik en zeg ik: dank U,
en verschijn ik toch altijd tevreden voor de Heer.
We moeten niet aan Hem twijfelen,
dat is een gebrek aan fijngevoeligheid.
Neen, nooit twijfelen aan de Voorzienigheid, maar altijd dankbaarheid’.

Gebed:

Op Uw barmhartigheid Heer, hopen wij,
wij zijn er zeker van dat U ons gebed om roepingen
tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven
niet naast U neerlegt.
Hoe U dat doet is Uw zaak,
en wij weten dat U de Kerk niet in de steek zal laten.
Daarom kunnen we nooit krampachtig bidden,
maar zijn we altijd vol vertrouwen in uw voorzienigheid.
U zal het altijd halen en hebt in alles het laatste woord.
Kom ons te hulp als omstandigheden ons doen twijfelen
aan uw goedheid en zorg voor uw kinderen in de Kerk.
Wij kijken naar U op, en danken U voor uw trouwe liefde.

Onze Vader…, Wees gegroet …, Eer aan de Vader …

ACHTSTE ZATERDAG: 3 juni 2023

Theresia:

‘Wat mij betreft, ik vind niets meer in boeken,
behalve in het Evangelie.
Dat boek is mij voldoende. Ik luister vol genot naar dat Woord
van Jezus dat me alles zegt wat ik te doen heb:
‘leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’.
Dat geeft mij rust precies zoals Hij het zegt
‘dan zult gij rust vinden voor uw zielen’. (Math. 12, 29)

Gebed:

Priester, diaken of religieus worden
is de genade van een roeping positief beantwoorden.
Nog steeds klinkt in de wereld het Woord van de Heer.
Geef? Heer, dat uw Woord in goede aarde valt.
Neem angst en schrik weg bij jonge mensen
die vaak uit menselijk opzicht de deur van hun hart sluiten.
Uw dienstwerk is groot en mooi,
en het vult een mensenleven met geloof, en zin.
Wij geloven in de kracht van uw Woord en van het gebed.

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader …

NEGENDE ZATERDAG: 10 juni 2023

Theresia:

‘De heiligheid ligt niet in de een of andere oefening,
ze bestaat in een gesteltenis, in een kwaliteit van het hart
die ons nederig maakt en klein in Gods armen,
bewust van onze zwakheden, en tot aan het stoutmoedige toe
vertrouwend op zijn Vaderlijke goedheid.’

Gebed:

Heer, Gij hebt dienaars van uw vreugde nodig, om de vreugde
van het evangelie bij de mensen te brengen.
Wij allen zijn geroepen tot die dienst aan mens en wereld.
Het appél daartoe weerklinkt echter bijzonder
bij hen die gij als priester, diaken of religieus
in uw dienst hebt genomen.
Zij moeten de voortrekkers zijn in woord en voorbeeld.
Als wij dreigen terug te plooien op onszelf
moeten zij ons weer moed inspreken.
Zij zijn uw instrumenten om ons wakker te houden
op onze pelgrimstocht.
Schenk dan uw volk Heer,
vele, heilige religieuzen, diakens en priesters, dienaars
van uw vreugde in deze wereld.

Onze Vader …, Wees gegroet …, Eer aan de Vader …

Goede Vader,
wij danken U omdat Gij ons
de zalige priester Poppe hebt gegeven.
Wil op zijn voorspraak onze bede verhoren.
Moge hij ons een grotere liefde geven voor uw Zoon,
voor zijn Kerk, voor de Eucharistie.
Dat zijn getuigenis velen oproept om als christen te gaan leven.
Dat zijn voorbeeld jongeren aanspoort
om priester te worden voor vandaag.
Verhaast de dag dat hij opgenomen wordt
in de kring van uw heiligen.
Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
zijn en onze Moeder.
Amen.

ZATERDAG 10 JUNI 2023

KARMEL MOERZEKE, Kasteellaan 23, 9220 Moerzeke,
Om 14.15 uur: Getijdengebed: Noon – namiddaggebed.
Korte inleiding: H. Theresia van Lisieux en priester Poppe, door Edward Janssens, rector van het heiligdom pr. Poppe.
Ontmoeting met de zusters Karmelietessen in de spreekkamer.


PRIESTER POPPE KAPEL, Kasteellaan 1, 9220 Moerzeke,
Om 16.00 uur: Sluiten van de noveen door bisschop Lode Van Hecke (Gent) tijdens de plechtige Eucharistieviering tgv de feestdag van de zalige priester Poppe.

Deze noveen downloaden als pdf


.1 voetnoot noveen
➢ 1 1Teksten van de H. Theresia, genomen uit ‘Werken van de H. Theresia van Lisieux’ deel II, uitg. DDB 1957, in volgorde blz. 204, 204, 211, 219, 230, 248, 269, 93, 137.
➢  Tekst en gebeden: Edward Janssens
➢  Kerkelijke goedkeuring: bisschop Lode Van Hecke (03/03/2023)

%d blogueurs aiment cette page :
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close